Föreningens målgrupp är i första hand aktiva och arbetsvilliga äldre. Varken tankeförmåga, initiativförmåga, vitalitet eller kompetens upphör vid inträde i den tredje åldern och många är beredda att göra frivilliga insatser för samhället efter sin pensionering. 

Seniorer har i många fall en gedigen utbildning, yrkesbakgrund och livserfarenhet som vi menar kan vara till nytta för hela samhället, unga såväl som gamla och människor födda i Sverige såväl som personer från andra länder och kulturer. Vi vill uppmuntra äldre att engagera sig både i samhällsdebatten, arbetslivet och i volontärarbete.


BREV TILL RIKSDAGSPARTIERNA INFÖR VALET NÄSTA ÅR

Tankesmedjan Seniorkraft har idag skickat ett brev till de åtta riksdagspartiernas partiledare och krävt att fler äldre kandidater (65+) placeras på valbar plats på listorna i riksdagsvalet i september 2022. innevarande mandatperiod är endast 2 procent av riksdagens ledamöter 65+ medan var fjärde väljare befinner sig i detta åldersspann. I brevet skriver Tankesmedjan bl a följande:

"Den grava underrepresentationen av seniorer återspeglar en oförmåga hos partiernas nomineringskommittéer att sörja för att den yrkes- och livserfarenhet som många äldre har, nyttjas i riksdagsarbetet. Det hjälper föga att enstaka seniorer återfinns långt ner på listorna ofta på så kallad ej valbar plats, vilket gör att senioren ifråga inte ens med den mest energiska personvalskampanj har en rimlig chans att bli vald.

Det är nu hög tid att samtliga riksdagspartiers nomineringskommittéer gör en kraftsamling för att få in fler seniorer på valbar plats i riksdagsvalet 2022.

Att seniorerna eller gruppen äldre medborgare (65+) - totalt drygt två miljoner väljare – är kraftigt underrepresenterade i Sveriges högsta politiska organ är viktigt att framhålla av bland annat följande skäl:
• Riksdagen går miste om den kompetens och erfarenhet som många äldre har förvärvat genom lång yrkeserfarenhet inom olika näringar till förfång inte minst för det viktiga utskottsarbetet.
• En bättre kongruens mellan väljarna och deras valda representanter torde öka såväl det politiska engagemanget hos seniorerna som förtroendet för hur frågor som rör de äldre beaktas och hanteras; frågor som med tanke på den pågående pandemin kommer att stå i fokus för den politiska debatten under lång tid framöver.
• Den demografiska utvecklingen innebär att äldrefrågor spelar och kommer att spela en allt större roll för samhällsutvecklingen och Sveriges ekonomi. Ett växande antal äldre, och framförallt ett växande antal mycket gamla, kommer att medföra ökade krav på välfärdstjänster inom vård och omsorg framöver, vilket i sin tur kommer att få betydande återverkningar på de offentliga finanserna.

Mot denna bakgrund vill Tankesmedjan SeniorKraft uppmana dig som partiledare att verka för att fler seniorer återfinns på valbar plats på partiets listor till 2022 års riksdagsval samt att du överlämnar detta brev till ditt partis nomineringskommitté.